STING HYBRID 140

SL 500 KIOX 27.5

STING HYBRID 140