STING WLS HYBRID 140

SL 500 27.5

STING WLS HYBRID 140